Opvang

25 september 2018

Beste ouders,

Zoals u weet, proberen wij sinds begin september met Sint-Goedele te onderhandelen over de nieuwe regeling van de voor- en naschoolse opvang aangeboden door Sint-Goedele onder de vorm van VNO.

Nadat we konden bereiken dat de keuze voor IBO of VNO volledig vrij is, hebben we geprobeerd om ook de door VNO voorgestelde tarieven en regelingen bespreekbaar te maken. Wij hebben verschillende brieven geschreven en daarin onze bemerkingen en kritiek op het aangeboden systeem geformuleerd. Telkens hebben wij daarbij vermeld beschikbaar te zijn voor overleg en constructief te willen samenwerken aan een andere tariefregeling.

De directie van Sint-Goedele heeft er echter voor gekozen om daar niet op in te gaan. Na een periode van stilzwijgen, werd ons op 21 september schriftelijk bevestigd dat zij onze voorstellen niet aanvaarden. Er was zelfs even sprake van dat VNO zich zou terugtrekken op 1 oktober 2018 wegens te weinig inschrijvingen.

Wie dit wenst, kan de daaromtrent gevoerde communicatie inkijken.

Dankzij bemiddeling van onze lokale bestuursleden, zal VNO Sint-Goedele zijn werking verderzetten indien de ouders, vóór komende woensdag 26 september 2018, intekenen. De door Sint-Goedele eerder genoemde voorwaarden en tarieven blijven wel onveranderd van kracht en zijn niet vatbaar voor onderhandeling. Wie verder van de diensten van VNO gebruik wil maken, aan de tarieven en voorwaarden van VNO, moet in elk geval voor woensdag inschrijven. U kreeg daaromtrent gisteren een brief van de school.

We geven nog mee dat u voor de avondopvang nog altijd kan kiezen voor IBO de Rivieren.

Ondertussen zijn wij in contact met de Commissie Zorgvuldig Bestuur, deze raadde aan dat diegenen die willen tekenen, zouden tekenen met de vermelding: “onder voorbehoud van beslissing Commissie Zorgvuldig Bestuur”

Indien u niet bereid bent in te tekenen op VNO, kan u proberen te eisen dat het schoolreglement van vorig jaar ook dit jaar van kracht moet blijven. De voorschriften om dit soort wijzigingen van het schoolreglement door te voeren, werden niet gerespecteerd. Dit is ons trouwens bevestigd geweest door verschillende instanties.

Voor meer informatie over uw opties, indien u meent dat u zich echt niet kan vinden in de voorgestelde  regeling, verwijzen wij u naar de website van onderwijs Vlaanderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-een-vraag-of-klacht-naar-de-commissie-zorgvuldig-bestuur.

Wij hopen u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben, zodat u voor uzelf een keuze kan maken. Als oudercomité kunnen wij de keuze niet in uw plaats maken.

Indien u vragen heeft kan u deze stellen aan de leden van het oudercomité of een e-mail sturen naar: oudercomite@slganshoren.be.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het Oudercomité.

 

 

Chers parents,

 

 

Comme vous le savez, nous essayons de négocier avec Sint Goedele depuis début septembre concernant la nouvelle règlementation de la garderie proposée par Sint Goedele et ce sous la forme du VNO.

Après avoir obtenu le libre choix entre le IBO et le VNO nous avons essayé d’aborder les tarifs et modalités du VNO. Nous avons écrit plusieurs courriers avec nos remarques et critiques sur le système proposé. Chaque fois nous avons précisé être à disposition pour une concertation et nous avons formulé notre souhait de coopérer pour un arrangement tarifaire.

La Direction de Sint-Goedele a fait le choix de ne pas nous entendre. Après une période de silence, nous avons reçu le 21 septembre par écrit la confirmation que nos propositions n’étaient pas retenues. Il était même question que le VNO se rétracterait en raison d’un nombre insuffisant d’inscription.

La communication correspondante est consultable à tout moment.

Grâce à la médiation de nos membres du conseil local, le VNO Sint-Goedele continuera ses activités si les parents s’inscrivent avant le mercredi 26 septembre 2018. Les modalités et tarifs communiqué par Sint-Goedele auparavant restent d’applications et ne sont pas soumis à la négociation. Celui qui souhaite continuer à faire appel au VNO, avec les tarifs et conditions du VNO, dois s’inscrire au plus vite (avant mercredi). Un courrier, de la part de l’école, vous est parvenu par e-mail ce jour.

En ce qui concerne la garderie du soir, vous pouvez également continuer à faire appel au IBO de Rivieren.

Entretemps nous avons pris contact avec la commission ‘Zorgvuldig Bestuur’. Celle ci conseille aux personnes qui souhaitent signer de le faire avec la mention: “onder voorbehoud van beslissing Commissie Zorgvuldig Bestuur”.

Si vous ne souhaitez pas souscrire au système VNO, vous pouvez, exiger que le règlement d’application l’année passée reste en vigueur cette année. Les règles mises en place pour permettre une telle modification n’ont pas été respectées. Ceci a été confirmé par plusieurs instances officielles.

Si vous ne vous retrouvez pas dans le dispositif mis en place nous vous renvoyons vers le site Onderwijs Vlaanderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-een-vraag-of-klacht-naar-de-commissie-zorgvuldig-bestuur. Vous y trouverez plus d’information concernant vos options.

Nous espérons vous avoir informé de manière claire, afin qui vous puissiez poser votre choix. En tant que Comité de Parents, nous ne pouvons faire ce choix à votre place.

Si vous avez des questions vous pouvez les poser aux membres de comité des parents ou par e-mail via l’adresse: oudercomité@slganshoren.be

 

Cordialement,

 

Le Comité de Parents

 

Bericht omtrent 22/3/16

Bericht van meneer de directeur :

Beste ouders

Ondanks de gebeurtenissen van dinsdag 22 maart 2016 heeft de Nationale Veiligheidsdienst besloten om de school van jullie kind(eren) verder open te houden.

Wij begrijpen dat deze gebeurtenissen bij heel wat ouders en kinderen voor grote ongerustheid zorgen. Wij zullen zorgen voor een warm onthaal op woensdagochtend en bewijzen aan de wereld hoe onze kinderen op school tonen hoe zij dagelijks in grote verscheidenheid respectvol samenleven.

Uw school heeft een noodplan, hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de lokale politie. Wij willen de veiligheid van de kinderen maximaal bewaken, hiervoor maakten we goede afspraken met de politie. Er is geen enkele aanwijzing dat de school bedreigd wordt. De politie zal wel geregeld patrouilleren in de buurt van de school.

Wij vragen, u ouders, om mee te werken aan volgende veiligheidsmaatregelen en afspraken gedurende de tijd dat dit nodig zal blijken:

  • ouders of grootouders mogen de school niet betreden, er zal iemand aan de schoolpoort uw kind ontvangen;
  • tijdens de schooluren blijven de ingangen gesloten;
  • externen krijgen geen toegang tot de school;
  • speelruimten die in rechtstreeks contact staan met de openbare weg worden niet gebruikt;
  • op het einde van de schooldag verlaten de leerlingen slechts druppelsgewijs de school, samenscholingen zijn niet toegelaten;
  • er zullen geen uitstappen zijn voor de kinderen;
  • ook alle activiteiten georganiseerd in of door de school (o.a. oudercontactmomenten) worden afgelast.

Onze school zal werken volgens het normale weekschema, de lessen vinden plaats volgens het normale lessenrooster. Ook op woensdagnamiddag zal er opvang zijn.

Met vragen kan u steeds terecht bij de directeur of de zorgleerkrachten.

We houden eraan u te danken voor het vertrouwen dat u in onze scholen, in de directie en in het team stelt.

Met een “vredevolle” groet

Hans Verburgt

Welkom – Schooljaar 2015/2016

Hallo iedereen !

Hopelijk heeft iedereen genoten van zijn vakantie en is de terugkeer naar de schoolbanken goed verlopen voor jullie kindjes.

Wij, het oudercomité, hopen alleszins er een tof schooljaar van te kunnen maken !

Hierbij onze verwelkomingsbrief (met dank aan Anneke en Birgit 🙂 )

Het oudercomité van de St. Lutgardisschool bestaat uit een geëngageerde dynamische groep ouders die naar een positieve en constructieve samenwerking met de school streven en naar een hechte schoolgemeenschap van leerkrachten, directie, ouders en kinderen.

Het oudercomité vergadert 3 tot 6 maal per schooljaar met de directeur en 2 leerkrachten. Hier wordt informatie uitgewisseld, worden nieuwe projecten voorgesteld, afspraken gemaakt, en initiatieven uitgewerkt zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rond de school .

Daarnaast steken wij een handje toe bij activiteiten zoals het jaarlijkse spaghettifestijn.

Op de website van de school (www.slganshoren.be) kan je een kijkje nemen op onze blog.

Heb je vragen of suggesties, neem dan gerust contact met ons op: via telefoon (Delphine) of via mail: oudercomite@slganshoren.be

Wil je actief lid worden van het oudercomité of de handen uit de mouwen steken tijdens activiteiten, vul dan onderstaand strookje in.

Onze eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 17 november, om 20u.00. Iedereen is van harte welkom!

Leden Oudercomité
Delphine Salembier (Voorzitster)  0479/981.711 Noé (L4)
Veerle Eygenraam Thomas (L6)
Virginie Di Ceglie Giacinto (L4) – Livia (L6)
Véronique Roumans Ella (L3) – Jonas (L5)
Peter Jolling Francis (K3)– Stan (L2) – Lou (L4)
Geert Deurinck Minne (PK) – Mauro (K3)
Stijn Burm Chloé (K2) – Léa (L2)
Frauke Dehing Lukas (L1) – Mats (L3)
Saskia Gallo-Verstraeten Sandra (K3) – Sarah (L3)
Astrid De Witte Lola (L2) – Fee (L5)
Anneke Oude Kotte Lukas (L4) – Filippa (K3)
Birgit Knuts Nathan (L5)
Frédéric Toussaint Yvan (L6)
Ulrike Schmuelling Mathilde (1B)